EF » EFnet » EF raziskave » Ocena izpostavljenosti antikoagulantnim rodenticidom v jetrih rdečih lisic (Vulpes vulpes) v Sloveniji

Ocena izpostavljenosti antikoagulantnim rodenticidom v jetrih rdečih lisic (Vulpes vulpes) v Sloveniji

16.02.2024

Avtorji objave:

 • Vesna Cerkvenik-Flajs, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • Detlef Schenke, Julius Kühn Institute (JKI), Berlin
 • Diana Žele-Vengušt, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • Simona Korenjak-Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Anton Perpar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakuleta
 • Gorazd Vengušt, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kakšna je kontaminacija in ogroženost navadnih oz. rdečih lisic (Vulpes vulpes) z antikoagulantnimi rodenticidi v Sloveniji?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Rezultati raziskave na osnovi razširjenosti in ugotovljenih koncentracij ostankov nakazujejo na veliko tveganje sekundarnih zastrupitev z antikoagulantnimi rodenticidi za rdeče lisice v Sloveniji in so v korelaciji z rezultati izvedene ankete pri izvajalcih dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), ki dokazujejo porast uporabe čedalje bolj strupenih substanc iz druge generacije rodenticidov, predvsem zaradi povečane odpornosti glodavcev na tovrstne manj strupene in v preteklosti bolj uporabljane substance. Ugotovljene koncentracije rodenticidov smo povezali z regionalnimi in lokalnimi urbanizacijskimi in agronomskimi dejavniki.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

V jetrih lisic smo ugotovili statistično višje koncentracije ostankov antikoagulantnih rodenticidov kot jih ugotavljajo primerljive raziskave v Evropi in svetu, kar je odkrilo in opozorilo na znaten okoljski problem v naši državi in regiji.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

 • Izvajalcem dejavnosti DDD in individualnim uporabnikom rodenticidov
 • Ministrstvu za zdravje RS, Uradu za kemikalije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Ministrstvu za okolje in prostor RS, Evropski agenciji za kemikalije (ECHA),…
 • proizvajalcem in distributerjem rodenticidnih pesticidov
 • strokovnim in znanstvenim področjem Veterinarske medicine in Biotehniške vede
 • nevladnim okoljskim organizacijam,
 • okoljsko osveščeni javnosti

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Izvedli smo prvo študijo o pojavnosti antikoagulantnih rodenticidov pri neciljnih živalskih vrstah v Sloveniji in na Zahodnem Balkanu. Raziskava opozarja na potencialni okoljski problem, povezan z obstojnostjo, bioakumulacijo, sekundarnimi zastrupitvami in toksičnostjo rodenticidov za neciljne živalske vrste, in bo prispevala k poznavanju zaščite evropskih ekosistemov, saj prostoživeče živali niso omejene z državnimi mejami. Porast uporabe čedalje bolj strupenih rodenticidov pa nakazuje še večjo ogroženost s strani teh substanc v prihodnosti. Agencija ECHA vsakih pet let odloča o nadaljnji uporabi antikoagulantnih rodenticidov. To zahteva skupna raziskovalna prizadevanja z drugimi državami EU, ki imajo nato tudi neposreden vpliv na odločitve agencije ECHA glede registracij in uporabe teh substanc.

Ključne besede:

 • Antikoagulantni rodenticidi
 • Prostoživeče živali
 • Monitoring okolja
 • Masna spektrometrija

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q1
 • EF: A

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 11 – trajnostna mesta in skupnosti
 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja
 • SDG 15 – življenje na kopnem

Prispevek je objavljen v:
Science of the Total Environment (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Exposure assessment of anticoagulant rodenticides in the liver of red foxes (Vulpes vulpes) in Slovenia

cilji
Related news

Publish your comment: