EF » EFnet » EF raziskave » Retirement decisions in transition : microeconometric evidence from Slovenia. Post-communist economies

Retirement decisions in transition : microeconometric evidence from Slovenia. Post-communist economies

16.01.2014

Ključne besede:

odločanje o upokojevanju;
teorija realnih opcij;
podaljšanje delovne aktivnosti in finančne spodbude;

Kratek opis:

V članku analiziramo odločanje o upokojevanju v Sloveniji v obdobju 1997-2003 z vidika teorije realnih opcij. Osrednja spremeljivka za odločanje o upokojitvi je opcijska vrednost upokojitve, ki je opredeljena kot razlika me največjo diskontirano vsoto dohodkov (plač in pokojnin), ki je dosežena ob optimalnem obdobju za upokojitev, in pa diskontirano vsoto dohodkov ob takojšnji upokojitvi. V članku pokažemo zanimiv fenomen – opcijska vrednost za velik del zaposlenih, ki so upravičeni d upokojitve, je enaka nič, kar pomeni, da je optimalna takojšnja upokojitev. To je posledica dejstva, da so pokojninske osnove delavcev zelo podobne za tiste osebe, ki so delale v času socializma in so tako blizu povprečja. Zato so plače in pokojnine takšnih oseb povsem primerljive, pogosto pa so celo pokojnine presegale plače. Zato ne preseneča, da se na opcijsko vrednost osebe ne odzivajo bistveno. Navedene ugotovitve so pomembne za državo, ki snuje pokojninsko reformo. Da bi država lahko podaljšala delovno aktivnost, bi morala ponuditi velike finančne spodbude. Zato je z vidika učinkov bolj smiselno povečati normativne pogoje upokojevanja kot je dvig starosti ob upokojitvi in pa podaljšanje delovne aktivnosti.

POLANEC, Sašo, AHČAN, Aleš, VERBIČ, Miroslav (2013). Retirement decisions in transition : microeconometric evidence from Slovenia. Post-communist economies. 25( 1), 99-118. JCR IF: 0.459; economics; 223/321(3); ABS 1

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: