EF » EFnet » EFnews » Boštjan Škufca Zaveršek, član uprave Simobil: »Elektronski podpis in poslovanje sta največji napredek pri prihranku papirja.«

Boštjan Škufca Zaveršek, član uprave Simobil: »Elektronski podpis in poslovanje sta največji napredek pri prihranku papirja.«

28.08.2014

Boštjan Škufca Zaveršek je član uprave družbe Simobil. Poslovnež je v času svoje poklicne poti dodobra spoznal vse vidike delovanja družbe, saj je v njej z delom pričel že kot študent. Med njegove pomembne dosežke gre omeniti predvsem zasnovo projektnega nadzora in službe notranje revizije, vzpostavitev brezpapirnega poslovanja ter uspešna izpeljava stroškovne optimizacije družbe.

Projekt Re.misli  spodbuja odgovorno, etično in učinkovito ravnanje na področju okolja in družbe. V okviru ideje Re.misli je družba Simobil med drugim izpeljala ukrepe, ki prispevajo k odgovornemu družbenemu ravnanju: Simbioza@, spodbujanje prostovoljstva, Sklad Si.voda, reciklaža mobilnih telefonov, vzpostavitev širokopasovnega mobilnega omrežja v ruralnih območjih, pomoč mladim prek projekta Žur z razlogom ter pridobitev okoljskih standardov ISO 14001 in vpis v register EMAS. 

1. Ekonomska fakulteta (EF) in Simobil sta marca 2009 podpisala dogovor o sodelovanju pri projektu Re.misli. EF uvaja okolju prijazne ukrepe in hkrati okoljsko ozavešča vse, ki so z njo povezani. Kaj je filozofija Re.misli in kam segajo njeni začetki? 

Še preden smo predstavili idejo Re.misli javnosti smo se interno  ukvarjali z vprašanjem, kaj bi lahko naredili za okolje znotraj podjetja. Začeli smo z reciklažo odpadkov in zmanjševanjem porabe vode. Šele, ko smo videli, da ideja dobro deluje znotraj podjetja, smo jo predstavili kot našo znamko tudi zunanjim javnostim. Glede na rast zanimanja javnosti za program Re.misli, smo projekt pilotsko razširili na EF. Vse aktivnosti družbene odgovornosti morajo imeti tudi poslovni smisel, saj le tako zagotoviš motivacijo, da se te dejavnosti izvajajo dolgoročno. Samo kot primer. Brezpapirno poslovanje se je začelo že pred programom Re.misli in ima dva ključna rezultata: storitev elektronskega podpisa in elektronski račun za stranke. S tem je bil narejen največji napredek pri prihranku papirja, časa iskanja dokumentov ter večji preglednosti in dostopnosti poslovanja. Re.misli nam predstavlja stalni izziv tudi v prihodnosti. 

Kakšni so konkretni prihranki? 

Poraba papirja v podjetju se je od leta 2012, ko je znašala 3.625 kg, v letu 2013, znižala na 2.318 kg. Z vzpodbujanjem vklopa e-računa prihranimo kar 22 dreves, obenem pa s tovrstnimi rešitvami omogočamo okolju prijazno vedenje tudi našim uporabnikom. Kljub izjemni širitvi in nadgradnji omrežja, ki največ doprinese k našemu CO2 odtisu, le-tega z vsemi ukrepi uspemo ohranjati na enaki ravni.

2. V okviru izvajanja Re.misli je EF ustanovila EKO Team in izvedla vrsto okolju prijaznih aktivnosti: »zelene« okrogle mize, sodelovanje v akciji »Očistimo Slovenijo v 1 dnevu«, organizirala izposojo koles, ter pričela z energetsko učinkovito sanacijo svojih prostorov. Je prva fakulteta v Sloveniji, ki je v omrežje na svojih strešnih površinah priklopila sončno elektrarno. Kako ste zadovoljni z izvajanjem aktualnih ukrepov in katere aktivnosti še sledijo? 

Bistvo Re.misli je, da se nikoli ne konča. EF ni le inštitucija, v kateri ljudje bivajo in delajo, ampak je prehodni dom za izobraževanje generacij. Osmišljanje ideje Re.misli skozi študijsko obdobje ima lahko na študenta zelo pozitiven učinek, saj bo s spremenjenim vrednostnim sistemom tudi v nadaljevanju svoje kariere širil in udejanjal ideje Re.misli. To je največja prednost izvajanja programa Re.misli na EF. Bistvo je, kako se bodo ukrepi s področja Re.misli uresničevali v prihodnosti, ideja ne sme nikoli zamreti.

3. Ali se program Re.misli izvaja le v družbi Simobil ali je takšen pristop k družbeni odgovornosti značilen tudi za ostale člane Skupine Telekom Austria Group? 

Ideja Re.misli je prisotna na ravni celotne skupine. Krovna strategija se imenuje Re.think, ki je delno črpala ideje tudi iz programa Re.misli. Poleg okoljevarstvenih dejavnosti zajema Re.think  tudi družbeno odgovorno poslovanje. Na ravni skupine imamo jasno zastavljene in merljive cilje na področju ekologije: zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, povečanje uporabe obnovljivih virov energije (OVE), zmanjšanja službenih poti z letali in pogostejša uporaba video konferenčnih sistemov. Eden od ciljev celotne skupine je, da mora 40 odstotkov porabe energije priti iz naslova obnovljivih virov energije.

Re.misli izhaja iz koncepta družbene odgovornosti in združuje odgovornost do ljudi, tako sodelavcev, uporabnikov, kot tudi širše skupnosti, odgovornost do okolja in predvsem odgovorno poslovanje. Odgovornost je del našega poslanstva in vizije ter vrednota naše blagovne znam­ke. Odgovornost je ena izmed temeljnih kompetenc zaposlenih in globoko vpeta v jedro poslovanja. Osnova vseh dejavnosti družbe je etično, učinkovito in odgovorno poslovanje. V naši družbeno-odgovorni strategiji posvečamo posebno pozornost naslednjim poljem: trajnostno omrežje, družbeni razvoj, odgovorno poslovanje skozi odgovorne produkte in storitve ter okoljski odtis.

4. Kolikšen del sredstev namenja družba Simobil aktivnostim s področja okolja in ozaveščanja o okolju? 

Zelo težko odgovorim na to vprašanje, saj teh dejavnosti nismo jasno ločili od naše osnovne dejavnosti. Povem lahko, da je, od ustanovitve do konca leta 2013 Sklad Si.voda finančno podprl različne projekte v skupni vrednosti 160.000 EUR. Vse dejavnosti s področja okolja in ozaveščanja o okolju so del našega poslovanja. V zadnjih dveh letih smo energetsko učinkovito prenovili sedež naše družbe, celotna investicija je znašala več kot dva milijona EUR. Energetsko učinkovitost stavbe smo izboljšali za 20 odstotkov, recikliramo pa tudi vse potrošne pisarniške materiale. Enako pot smo ubrali na naših prodajnih mestih, kjer vgrajujemo reciklirane materiale in skrbimo za učinkovito rabo energije.

Kakšni so nadaljnji koraki in cilji strategije Re.misli?

Na področju okolja sledimo okoljsko izvedbenim ciljem, ki smo jih definirali na ravni skupine zaradi ohranjanja certifikata ISO 14001 in registracije v sistem EMAS. Na področju okoljske odgovornosti ohranjamo Sklad Si.voda in njegove projekte, ki se širijo na ohranitev kulturne in naravne dediščine (pomagali smo zaščititi Kranjsko steno). Pri družbeno odgovornem ravnanju dajemo veliko pozornost mladim pri njihovem iskanju zaposlitve in delovnih izkušenj. Izkupiček letošnjega »Žura z razlogom« gre organizaciji, ki mladim pomaga pri nastopu na trg delovne sile. S šestnajstimi poslovnim partnerji smo dosegli dogovor, da mladim, ki še nimajo delovnih izkušenj ponudimo vsaj eno delovno mesto za eno leto. Skupaj bo letos na voljo 1618 delovnih mest, ki si jih zainteresirani lahko pogledajo na portalu »Žur z razlogom«. Mladim bi radi povedali, da cilj ni služba za nedoločen čas, ampak delovne izkušnje. Družbeno odgovorne aktivnosti so vpete v naš način razmišljanja in poslovno kulturo.

Grega Umek, EFnews

Foto: ​Milan Lazarević

efnewskvadrat


Related news

Publish your comment: