EF » EFnet » EF raziskave » Kakovost zdravstvenih storitev v središču: Vloga prenosa znanja, hierarhične organizacijske strukture in zaupanja

Kakovost zdravstvenih storitev v središču: Vloga prenosa znanja, hierarhične organizacijske strukture in zaupanja

03.06.2021

Ključne besede:

Kvaliteta zdravstvenih storitev,
management znanja,
javno zdravstvo,
prenos znanja,
hierarhična organizacijska struktura,
zaupanje.

Avtorji:

  • Dr. Ivan Radević, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet,
  • Prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • Prof. dr. Anđelko Lojpur, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet,
  • Asist. dr. Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:
Predstaviti povezovanje področij managementa znanja in zdravstva. Podrobno pojasniti vpliv prenosa znanja, hierarhične organizacijske strukture in zaupanja na kvaliteto zdravstvenih storitev.

Ciljna javnost:
K branju vabimo bralce, ki jih zanima področje managementa znanja v okolju zdravstva. Raziskovalci, akademiki in ljudje iz prakse, ki se ukvarjajo s področjem managementa znanja in bi radi pridobili vpogled v interdisciplinarno povezovanje področja managementa znanja in zdravstva.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave
Prispevek proučuje vlogo prenosa znanja, hierarhične organizacijske strukture in zaupanja kot pomembnih organizacijskih dejavnikov, ki vplivajo na prakse managementa znanja in na kvaliteto zdravstvenih storitev. Uporabimo podatke ankete, ki je bila izvedena na 151 zaposlenih v zdravstvu v Črni Gori v letu 2019. Z metodo hierarhične linearne regresije smo prikazali statistično značilno in pozitivno razmerje med prenosom znanja in kvaliteto zdravstvenih storitev in statistično značilno in negativno razmerje med hierarhično organizacijsko strukturo in kvaliteto zdravstvenih storitev. Zaupanje je moderator razmerje med prenosom znanja in kvaliteto zdravstvenih storitev ter med hierarhično organizacijsko strukturo in kvaliteto zdravstvenih storitev. Prikažemo empirično podporo za vpliv prenosa znanja, hierarhične organizacijske strukture in zaupanja na kvaliteto zdravstvenih storitev na podlagi vzorca zaposlenih v zdravstvenih organizacijah v Črni Gori. Izhajajoč iz naših rezultatov, bralcem ponudimo teoretične in praktične implikacije.

Glavne ugotovitve:
Praktični prispevek naše raziskave je v identificiranih priložnostih za boljšo organizacijo zdravstvenega sistema, preko boljšega managementa znanja, ki vključuje prenos znanja, hierarhično organizacijsko strukturo in zaupanje. Ponudniki zdravstvenih storitev in še posebej njihovi managerji morajo stalno iskati priložnosti za izboljšanje razumevanje potreb in želja njihovih pacientov, da so tako sposobni uresničiti ali celo preseči njihova pričakovanja glede kvalitete zdravstvenih storitev. V sklopu naše raziskave, je nabor praktičnih priporočil, ki so lahko v pomoč managerjem in odločevalcem v zdravstvenih sistemih, ki želijo prispevati k boljšemu delovanju njihove organizacije in hkrati prispevati k izboljšanju kvalitete zdravstvenih storitev za njihove uporabnike. Bolj podrobno, so lahko naši izsledki začetna točka za managerje zdravstvenih organizacij, ki se soočajo s pripravo učinkovitih strategij. Naša študija bo prispevala k nadaljnjemu osveščanju managerjev zdravstvenih organizacij, da morajo posvečati več pozornosti, časa in resursov iniciativam in aktivnostim, ki so usmerjene k izboljšanju kvalitete zdravstvenih storitev.  S praktičnega vidika, naša študija ponudi empirične dokaze o potrebi po nadzoru in upravljanju z kvaliteto zdravstvenih storitev, kjer je poseben poudarek namenjenem zaposlenim in njihovemu znanju.

Uporabna vrednost za podjetja:
Proučevanje pozitivnega vpliva managementa znanja je pomembno in uporabno za vsako organizacijo. To velja tudi za organizacije, ki delujejo na področju zdravstva. V prihodnjih študijah se bomo posvetili konkretnim aktivnostim, ki bi lahko prispevale k izboljšavam pri delovanju zdravstvenih organizacij, saj bodo le-te izrednega pomena za nadaljnje funkcioniranje naše družbe, kar se je izkazalo tudi v času pandemije Covid-19.

Revija objave:
Knowledge Management Research & Practice

Rangiranje:
Q2

Celoten članek lahko preberete na: In press: doi: 10.1080/14778238.2021.1932623


Image gallery:

Related news

Publish your comment: