EF » EFnet » EF raziskave » Učinki finančnih trenj na slovenska podjetja: panelni VAR pristop

Učinki finančnih trenj na slovenska podjetja: panelni VAR pristop

18.10.2023

Avtorja objave:

 • Darja Zabavnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave?

Prispevek naslavlja vprašanje omejitve financiranja slovenskih podjetij ob oslabitvi denarnega toka, kar se ob negativnih zunanjih šokih odrazi kot dodatno znižanje poslovnih investicij (t. i. učinek finančnega akceleratorja). Bogat nabor podatkov iz letnih poročil nam omogoča razločitev vplivov glede na fazo poslovnega cikla in glede na to, ali se podjetja soočajo s finančnimi omejitvami ali ne, kar nam omogoča razširitev raziskovalnega vprašanja tudi na dinamiko prisotnosti trenj pri zagotavljanju virov financiranja za podjetja.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Ugotovitve raziskave na celotnem časovnem obdobju in brez delitve vzorca podjetij ne nakazujejo na izrazito prisotnost finančnih omejitev za slovenska podjetja. Delitev vzorca na finančno omejena podjetja in finančno manj omejena podjetja glede na velikost pa pokaže, da znižanje denarnega toka statistično značilno vpliva na znižanje poslovnih investicij, pri čemer pa ni mogoče potrditi, da je učinek posledica pomanjkanja zunanjih virov financiranja. Ponovitev analize na podvzorcu, med 2006 in 2012, ko je bila gospodarska rast v povprečju nižja, pa razkrije, da je vpliv nižjega denarnega toka na investicije še dodatno okrepljen in delno posledica znižanja obsega zunanjega financiranja.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetilo je predvsem pomanjkanje literature na temo ugotavljanja transmisijskega mehanizma spremembe denarnega toka na poslovne investicije z uporabo dinamičnih panelnih modelov.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Predvsem javnim institucijam, ki imajo možnost uporabe garancij in finančnih pomoči finančno omejenim podjetjem v obdobjih šibke gospodarske rasti. Ter seveda drugim zainteresiranim javnostim, ki jih zanima velikost in prisotnost finančnega akceleratorja v Sloveniji.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Glede na to, da se raziskava nanaša na relativno dolgo obdobje, ki je zajemalo zelo raznolika obdobja gospodarskega cikla, si upamo trditi, da bo ostala relevantna tudi v prihodnjih 5 do 10 letih.

Ključne besede:

 • bilančni kanal
 • finančna trenja
 • poslovne investicije
 • transmisijski kanali
 • panelni VAR model

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q1, IF: 10,4
 • AJG: 2
 • EF: A*

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije

Prispevek je objavljen v:
Finance Research Letters (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

The effects of financial frictions on Slovenian companies: a panel VAR approach

cilji

Related news

Publish your comment: