EF » EFnet » EF raziskave » Vodenje in managerski izzivi za zagotavljanje agilnosti kot metode za omogočanje poslovne uspešnosti: Delphi študija slovenskih zdravstvenih organizacij

Vodenje in managerski izzivi za zagotavljanje agilnosti kot metode za omogočanje poslovne uspešnosti: Delphi študija slovenskih zdravstvenih organizacij

17.11.2023

Avtorji objave:

 • Vasja Roblek, neodvisni raziskovalec
 • Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Kristjan Jovanov Oblak, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana
 • Maja Meško, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
 • Judita Peterlin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

S kakšnimi izzivi se soočajo nosilci slovenske zdravstvene politike in managerji slovenskih zdravstvenih organizacij pri uvajanju agilnega vodenja? Kakšno je trenutno stanje agilnosti v slovenskih zdravstvenih organizacijah?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

V okviru rezultatov študije je treba z vidika managerskih implikacij izpostaviti naslednje: v zdravstvenih organizacijah je treba spodbujati organizacijske spremembe in organizacijsko učenje. Digitalizacija delovnih procesov od managementa zahteva, da tehnologije dojemajo kot orodje, ki bo povečalo človekove sposobnosti, ne pa postalo njihovo nadomestilo. V zdravstvenih organizacijah empatija ni dovolj cenjena, kar se mora spremeniti. Najvišje vodstvo mora sprejeti agilnost kot svoj cilj. Prenehati je treba s prepogostimi posegi v delo resorjev. Vsi vodje na vseh organizacijskih ravneh morajo medsebojno komunicirati in delovati v skladu z zavezanostjo strateškim usmeritvam organizacije. Vzpostavitev inovacijskega laboratorija kot osrednje točke za management procesov digitalne transformacije in pretoka znanja med vsemi deležniki.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Raziskava krepi zdravstvene delavce z novimi koncepti managementa in vodenja, kot so agilno vodenje, trajnostno vodenje in metode razvoja vodenja v zdravstvu.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Zdravstvenim organizacijam, vodstvu in zaposlenim.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Slovenske zdravstvene organizacije morajo postati bolj agilne. Zato je treba začeti z organizacijskimi spremembami in koncepti organizacijskega učenja, da bi zaposlene izobraževali o pomenu in vsebini agilnih procesov. Nujno je treba zagotoviti odkrivanje in popravljanje napak zaposlenih ter nudenje pomoči zaposlenim. Poskrbeti je treba za večje zaupanje med zaposlenimi do vodstva in obratno.

Ključne besede:

 • vodenje
 • management sprememb
 • agilnost
 • zdravstvene organizacije
 • empatija

Rangiranje:

 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SGD 3 – zdravje in dobro počutje
 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Measuring business excellence (Emerald)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Leadership and managerial challenges to ensure agile management as a method to enable business success : a Delphi study of the Slovenian health organisations

cilji


Related news

Publish your comment: