EF » EFnet » EF raziskave » Osnove Velikega Reseta (ponastavitve) in ujemanje s kompleksnostjo

Osnove Velikega Reseta (ponastavitve) in ujemanje s kompleksnostjo

23.05.2024

Avtorji objave:

 • Vasja Roblek, Svetovna organizacija sistemov in kibernetike, Ljubljana
 • Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Zastavili smo si naslednja vprašanja:

 • 1. Katera so temeljna načela Velike ponastavitve in kako le-te želijo preoblikovati globalna gospodarstva in družbe?
 • 2. Kako teorija kompleksnosti pomaga pri razumevanju Velike ponastavitve in njenega potencialnega vpliva na industrijski sektor?
 • 3. Kaknše posledice ima Velika ponastavitev za globalno upravljanje, gospodarsko neenakost in trajnost?
 • 4. Kako družbeni in kulturni dejavniki vplivajo na javno dojemanje in odzive na Veliko ponastavitev?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Ključne ugotovitve študije so, da se je potrebno v okviru nadaljnjih programov, ki izhajajo iz koncepta Velike ponastavitve in imajo za cilj zagotoviti enakomernejši družbeno-ekonomski razvoj, osredotočiti na ekonomsko odpornost, vlaganje v tehnološke inovacije, spodbujati zmanjšanje družbene neenakosti in zagotoviti programe za spodbujanje okoljske trajnosti. Pri tem je pomembno, da so vključeni v programe za zagotovitev ciljev vsi ključni deležniki. Sama študija zato tudi povezuje ugotovitve s teorijo kompleksnosti, kar omogoča boljše upravljanje konfliktov in usklajevanje deležnikov.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

V okviru rezultatov študije nas je presenetila izjemna razsežnost in kompleksnost pobude Veliki reset, ki zahteva multidisciplinaren pristop za njeno razumevanje in implementacijo. Presenetljiv je obseg poudarka pobude na globalno koordinacijo in usklajevanje deležnikov, od katerih je tudi odvisen uspeh same pobude. Študija izpostavlja številne nepričakovane posledice, ki se lahko pojavijo pri velikih sistemskih spremembah, kot se je na primer dogodilo na primeru energetske tranzicije v Nemčiji. Dejansko je potreba po vključevanju različnih družbenih, ekonomskih in okoljskih perspektiv za oblikovanje celovite strategije bolj zahtevna, kot so verjetno pričakovali njeni avtorji in politiki. Izpostaviti je tudi potrebno, da prihaja do razlik med teoretičnimi načrti in dejansko implementacijo rešitev pobud. Tako je na primer razvidno iz primerov greenwashinga in etičnega pranja, da se tako zakonodajalci kot poslovno okolje soočajo z izzivi pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Pri zastavitvi ciljev koncepta Velikega reseta je pomembno, da se rešitve iščejo in implementirajo uspešno na lokalnem nivoju. Presenetljivo je tudi, koliko digitalizacija in tehnologija vplivata na vse vidike pobude Velikega reseta – od gospodarskih do socialnih sistemov. Stopnja skepticizma in odpora proti pobudi je večja, kot smo pričakovali. Menimo, da bo za nadaljnje uresničevanje podobnih konceptov potrebno zagotoviti boljšo komunikacijo z javnostjo, v okviru katere bodo izpostavljene koristi konceptov.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Ugotovitve študije lahko koristijo različnim ciljnim javnostim. Tako oblikovalcem javnih politik omogočajo razumevanje kompleksnosti sistemov za učinkovitejše načrtovanje trajnostnega razvoja in socialne pravičnosti. Podjetjem omogočajo boljše soočanje z izzivi digitalne transformacije in trajnostnega razvoja. Akademikom in raziskovalcem ponujajo globlje razumevanje sistemskih sprememb za razvoj novih rešitev. Nevladnim organizacijam pomagajo uskladiti aktivnosti z globalnimi iniciativami za trajnostni razvoj. Izobraževalnim institucijam omogočajo prilagoditev kurikuluma za pripravo študentov na prihodnje izzive. Javnosti in medijem zagotavljajo vpogled v nujnost sistemskih sprememb. Investitorjem in finančnemu sektorju pomagajo prepoznati priložnosti za naložbe v trajnostne projekte. Tehnološkim razvijalcem in inovatorjem omogočajo uskladitev inovacij s cilji trajnostnega razvoja. Delavskim organizacijam ponujajo vpogled v vpliv globalnih sprememb na delovna mesta. Zdravstvenim in socialnim ustanovam pomagajo izboljšati odpornost in učinkovitost storitev.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati naše raziskave bodo imeli pomemben vpliv v prihodnjih 5 do 10 letih na več področjih. Oblikovalcem javnih politik bo dana možnost razvoja bolj učinkovite politike za trajnostni razvoj in socialno pravičnost. Podjetja bodo bolje pripravljena na gospodarske šoke in trajnostni razvoj. Izobraževalne institucije bodo prilagodile programe za pripravo študentov na prihodnje izzive. Razvijalci tehnologij bodo pospešili napredek na področju trajnostnega razvoja. Organizacije za socialno pravičnost bodo učinkoviteje naslavljale neenakosti. Zdravstvene in socialne ustanove bodo izboljšale svoje storitve in pripravljenost na krize. Investitorji bodo prepoznali priložnosti za trajnostne naložbe. Mediji in javnost bodo bolje razumeli nujnost sistemskih sprememb. Mednarodne organizacije bodo učinkoviteje sodelovale pri reševanju globalnih izzivov. Rezultati bodo pomagali oblikovati pravične prehodne ukrepe za delavce in bodo s tem prispevali k stabilnosti trga dela.

Ključne besede:

 • Veliki reset
 • Kompleksnost
 • Družbeni sistem
 • Organizacijska teorija
 • Digitalna transformacija

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 1 – odprava revščine
 • SDG 2 – odprava lakote
 • SGD 3 – zdravje in dobro počutje
 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 5 – enakost spolov
 • SDG 6 – čista voda in sanitarna ureditev
 • SDG 7 – cenovno dostopna in čista energija
 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 10 – zmanjšanje neenakosti
 • SDG 11 – trajnostna mesta in skupnosti
 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja
 • SDG 13 – podnebni ukrepi
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije
 • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Systems (MDPI)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Essentials of ‘the Great Reset’ through complexity matching

cilji

Related news

Publish your comment: