EF » EFnet » EF raziskave » Zaznana mojstrska klima, občuteno zaupanje in deljenje znanja

Zaznana mojstrska klima, občuteno zaupanje in deljenje znanja

12.12.2017

Ključne besede:

Zaupanje,
deljenje znanja,
motivacijska klima,
večnivojsko modeliranje

Avtorji:

  • Nerstad, C.G.L.,
  • Searle, R., 
  • Černe, M.,
  • Dysvik, A.,
  • Škerlavaj, M.,
  •  Scherer, R.

Ciljna javnost:
Vodje, kadrovski strokovnjaki, zaposleni v organizacijah

Kratek povzetek objave:

Glavne ugotovitve:
Organizacije, ki so odvisne od deljenja znanja, morajo stremeti k razvoju mojstrske motivacijske klime. Gre za tip organizacijske klime, ki nagrajuje rast, razvoj, učenje in sodelovanje. Tovrstna klima je ključna za doživljanje občutenega zaupanja med člani organizacije.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Da bi spodbujale občutenje zaupanja med zaposlenimi in s tem deljenje znanja na ravni posameznikov in delovnih skupin morajo organizacije spodbujati razvoj mojstrske motivacijske klime. V podjetjih lahko managerji mojstrsko motivacijsko klimo spodbujajo na naslednje načine: (a) z oblikovanjem delovnih nalog, ki za zaposlenega vsebujejo višji pomen, ki sega preko zgolj opravljanja zadolžitev; (b) z omogočanjem, da zaposleni sodelujejo pri sprejemanju odločitev, povezanih z njimi; (c) s prepoznavanjem in nagrajevanjem rezultatov in vedenj, ki vključujejo trud, deljenje znanja in učenje na napakah; (d) z enako obravnavo vseh zaposlenih in z zagotavljanjem, da imajo vsi zaposleni enakovredne možnosti za razvoj svojih potencialov; in (e) z ocenjevanjem zaposlenih na podlagi razvoja, ustvarjalnosti, mojstrstva in truda, ter z uporabo zasebnih evalvacij, ne pa na podlagi javnih primerjav s sodelavci.

Revija objave:

Journal of Organizational Behavior

Rangiranje:

JCR Impact Factor: 3.607; ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 7/80 (Psychology Applied); 26/121 (Business); 29/194 (Management)

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: