EF » EFnet » Novice » Fotografiranje na EF

Fotografiranje na EF

16.05.2022

V ponedeljek, 16. 5. 2022, na Ekonomski fakulteti poteka fotografiranje. Z uporabo prostorov Fakultete se strinjate s spodnjo Izjavo o fotografiranju.

 

IZJAVA O FOTOGRAFIRANJU

 

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) obvešča vse uporabnike prostorov Ekonomske fakultete, da bo tekom dneva na fakulteti potekal zajem slikovnega materiala (v nadaljevanju fotografiranje).

Izvajalec bo za potrebe promocije, izdelave promocijskega materiala, spletne objave fotografiral dogajanje na fakulteti.

Izvajalec si pridržuje pravico, da bo uporabo in udejstvovanje posameznih uporabnikov prostorov Ekonomske fakultete razumel kot aktivno izjavo volje, da se uporabniki strinjajo s fotografiranjem in dejstvom, da bo izvajalec pridobljene fotografije uporabil za prej naštete namene.

Izvajalec s to izjavo seznanja vse uporabnike z dejstvom, da je uporaba prostorov prostovoljna, ter da v primeru, če se kateri od uporabnikov ne strinja s fotografiranjem in opisanim posredovanjem in obdelavo fotografij, naj to jasno izrazi izvajalcu fotografiranja na elektronski naslov (pia.slabe@ef.uni-lj.si) oziroma se v sklopu fotografiranja izogiba prostorom, kjer se izvaja fotografiranje.

 

::

On May 16, 2022 photographing is taking place at SEB LU premises. By using the SEB LU premises you agree with the following Statement on photographing.

STATEMENT ON PHOTOGRAPHING

 

University of Ljubljana School of Economics and Business, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (hereinafter: the organizer) informs all users of the premises of the School of Economics and Business that during the day the School will capture photo material (hereinafter photographs).

The organizer will, for the purposes of promotion, production of promotional material, online publication take photographs of the school and its premises.

The organizer reserves the right to understand the usage and engagement of individuals at the school as an active declaration of will that the individuals agree to be photographed and that they agree that the organizer can use obtained photographs for previously listed purposes.

With this statement, the organizer informs all individuals that the usage of school premises is voluntary, and that if any of the individuals does not agree with the photographing and described trans-missioning and processing of photographs should clearly express this to the organizer on the email address (pia.slabe@ef.uni-lj.si) or is avoiding the places where photography is taking place.

 


Publish your comment: