EF » EFnet » Novice » Kako smo pisali zgodbo o uspehu in se učili od skupnega magistrskega programa Turistični management (EMTM)

Kako smo pisali zgodbo o uspehu in se učili od skupnega magistrskega programa Turistični management (EMTM)

19.04.2018

Dr. Tanja Mihalič, prodekanja in redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter vodja skupnega magistrskega programa Turistični management (ang. European Master in Tourism Management – EMTM)

Evropska komisija je dvoletni skupni magistrski program Turistični management (ang. European Master in Tourism Management – EMTM) označila kot zgodbo o uspehu.
Program, ki je zasedel visoko 9. mesto med 100 programi na lestvici TOP 100 Eduniversal, se odlikuje po svojem vplivu na oblikovanje politik, inovativnosti in kreativnosti,
poleg tega pa je tudi vir navdiha za druge.

EF-NET

Tako študenti kot profesorji ne skoparijo s pohvalo študija in poučevanja na programu Turistični management (EMTM) ter poudarjajo njegovo edinstvenost in velik vpliv na njihov osebni in poklicni razvoj. Kakšen je recept za oblikovanje programa, ki tako močno navdihuje druge?

Imeti možnost razviti takšen program je za vsakega akademskega učitelja in raziskovalca velik privilegij in obenem tudi velika priložnost. Predvsem smo želeli združiti takratno zavedanje in znanje o trajnostnem turističnem razvoju ter na tej podlagi oblikovati izobraževalni program. V tistem času je bil trajnostni turizem še relativno nov koncept tako v panogi turizma kot v akademskih krogih. Trije profesorji iz treh različnih evropskih univerz (prof. Jaume Guia z Univerze v Gironi, prof. Janne Liburd z Univerze Južne Danske in jaz z Univerze v Ljubljani) smo imeli skupno vizijo, da oblikujemo študijski program trajnostnega turističnega managementa. Zamislili smo si program, ki bi dejansko nekaj spremenil ter pozitivno in pravično vplival na svet turizma v praksi. V turizmu smo videli potencial za uresničevanje družbene odgovornosti v praksi. Cilj je bil izobraziti bodoče voditelje v turizmu, ki si prizadevajo, da ta panoga, ter z njo tudi druge, postane družbeno bolj odgovorna. Turistična dejavnost vključuje turistične privlačnosti v gospodarske procese, ustvarja dodano vrednost, omogoča družbeno vključenost, prispeva k svetovnemu miru in razumevanju ter ohranjanju kulture in naravnega okolja. Ko smo leta 2000 trije profesorji začeli svojo odisejo priprave programa Turističnega managementa (EMTM), so bile akademske razprave o razvoju trajnostnega turizma še v zametkih. Svojemu cilju pa smo se zavezali že na začetku. V tistem obdobju je v Evropski Uniji (EU) deloval tudi program Erasmus Mundus, ki nam je ponudil okvir za oblikovanje skupnega programa ter finančno podporo za njegov razvoj. Program Erasmus Mundus je študentom ponudil štipendije in programu omogočil globalno prepoznavnost in privlačnost. Odločili smo se, da se prijavimo. Po dveh neuspelih poskusih smo status Erasmus Mundus pridobili leta 2009. Prva generacija študentov Turističnega managementa (EMTM) se je vpisala leta 2007, prva generacija študentov Erasmus Mundus Turističnega managementa (EMTM) pa leta 2009.

V čem se program Turističnega managementa (EMTM) razlikuje od drugih študijskih programov turizma?

Program Turističnega managementa (EMTM) je študijski program managementa, ki ima močne korenine v konceptu trajnosti in odgovornosti, posveča pa se področju turizma. Program temelji na iniciativi za prihodnost izobraževanja v turizmu TEFI (angl. Tourism Education Futures Initiative). Namen programa je podpreti izobraževanje za delovna mesta v turizmu, kjer se dogajajo nenehne spremembe. Vrednote TEFI spodbujajo pomen trajnosti, znanja, profesionalizma, vzajemnosti in etike v izobraževanju, razvoju in poslovanju na področju turizma. Program Turističnega managementa (EMTM) se od drugih turističnih programov razlikuje po tem, da te vrednote združuje že v svoji osnovi. Poleg tega je program Turističnega managementa (EMTM) pridobil status Erasmus Mundus, kar pomeni visoko kakovost izobraževanja in globalno prepoznavnost. V praksi to pomeni, da se lahko v program vpišejo študenti iz različnih delov sveta in je zato pri vpisu huda konkurenca.

Program Turističnega managementa (EMTM) izvajajo tri partnerske univerze iz Danske, Slovenije in Španije. Se morda pojavljajo ovire, ker program izvajajo tri različne univerze, in kako jih je mogoče premagati?

Oblikovati navdihujoč akademski izobraževalni program je bilo pravzaprav še najlažje, čeprav smo, da smo lahko idejo celovito razvili, imeli veliko dolgih sestankov. Dejansko smo program integrirali v tri različna okolja v treh različnih državah, zato so velike razlike v nacionalnih zakonodajah predstavljale pravi izziv. Priprava vsebine programa je bila lahko delo. Umestitev programa v dejanski (zakonodajni) kontekst pa je bila v nekaterih točkah praktično neizvedljiva. Delovna ekipa, ki je imela strokovno podporo administrativnega osebja iz vseh treh univerz, je morala postati inovativna, da je bilo program sploh mogoče oblikovati. Na eni strani smo imeli pred seboj vizijo EU o poenotenem evropskem visokošolskem izobraževalnem prostoru ter  zahteve za pridobitev  statusa Erasmus Mundus, na drugi pa smo se ubadali z nacionalnimi zakonodajami, ki teh zahtev, kot jih postavlja EU, niso dopuščale. Ti zunanji dejavniki so delno vplivali na naš neuspeh pri prvi in drugi prijavi na razpis Erasmus Mundus. Na srečo pa je prišlo pred našo tretjo (uspešno) prijavo do sprememb nekaterih predpisov in tolmačenj v vseh treh državah. Na primer, v skladu z nacionalnimi standardi v letu 2009 je moral biti podpis na diplomi v Španiji podpis španskega kralja, v Sloveniji rektorja univerze in na Danskem dekana fakultete. EU je tudi zahtevala, da pripravimo vzorec pravnoveljavne skupne diplome, ki naj bi jo podpisali vsi trije konzorcijski partnerji. Dokument smo, s pomočjo naših pravnikov, oblikovali na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Priložili smo ga tretji prijavi za status Erasmus Mundus. Držali smo pesti, da nismo spregledali kakšnega pomembnega predpisa glede diplome v katerikoli od treh držav. Za vsak slučaj pa smo obdržali tudi vse tri nacionalne diplome.

Od leta 2010 dobivate od 600 do 800 prošenj kandidatov za vpis v program Turističnega managementa (EMTM) na leto, vpiše pa se lahko samo 35 študentov. Zakaj je program tako privlačen za najboljše in najbistrejše študente?

Verjamemo, da k prepoznavnosti programa po vsem svetu in njegovi privlačnosti pripomoreta tako znamka Erasmus Mundus kot tudi kakovost programa. Na začetku (2009) so zelo dobre Erasmusove štipendije za študente pritegnile veliko dobrih kandidatov, zlasti iz držav, ki niso članice EU. Zaradi specifične dinamike Erasmus Mundusove sheme štipendiranja pa je z leti program Turističnega managementa (EMTM)  izgubil večino teh štipendij. Ne glede na to je njegov ugled ves čas rasel – in ker še vedno odraža kakovost znamke Erasmus Mundus, nam prijav ne zmanjka. Tako lahko vsako leto izberemo najbolj motivirane in najuspešnejše študente. V svojih motivacijskih pismih nam veliko študentov pove, da želijo delati dobro za prihodnost in skupnost tudi tako, da odgovorno delujejo v dejavnosti turizma. Želijo pripomoči k blaginji v svojih manj razvitih državah ali regijah. In ti so na koncu tudi izbrani.

Program ne proizvaja samo visoko izobraženih strokovnjakov turističnega managementa, ampak državljane sveta, ki bodo pomagali ustvarjati želeno, bolj trajnostno prihodnost. Katere so glavne vrednote programa in kako se prepletajo v učnem načrtu?

Kot sem že pojasnila, je državljanstvo sveta preko vrednot TEFI edinstvena ponujena vrednost in v primeru programa Turističnega managementa (EMTM) tudi točka, v kateri se razlikuje od drugih.

Kako bodo spoznanja tega programa vplivala na vaše delo v najnovejši vlogi prodekanje za študijske zadeve?

Moja vizija je podpreti prizadevanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani k nadaljnjemu razvoju naših programov dvojnih diplom in skupnih diplom ter zgodbo o uspehu Turističnega managementa (EMTM) uporabiti kot vir informacij v postopku internacionalizacije izobraževanja. Na novi funkciji mi bodo zlasti administrativne izkušnje, ki sem jih pridobila z razvijanjem programa Turističnega managementa (EMTM), pomagale razumeti, zakaj je v Sloveniji internacionalizacija sistema visokošolskega izobraževanja še vedno v tranziciji, zlasti na javnih univerzah. Vložiti je treba veliko truda, sodelovanja in lobiranja glede specifičnih predpisov, da lahko izvajanje takšnih programov poteka gladko in je tudi konkurenčno. Poleg tega je program Turističnega managementa (EMTM) močno zavezan vrednotam trajnostnega razvoja in ima na tem področju dolgo tradicijo. Ta zavezanost lahko pomaga Ekonomski fakulteti v nadaljnjih postopkih na področjih mednarodnega izobraževanja in trajnosti.

Kaj je bil za vas vrhunec študijskega leta 2016/2017?

Za nas je bil vrhunec, da smo status Erasmus Mundus pridobili že tretjič, in sicer za obdobje 2017–2021. Ta uspeh je omogočila velika zagnanost vseh treh partnerjev, ki so skupaj z nacionalnimi vladami in Evropsko Unijo lobirali, da se znamka Erasmus Mundus ohrani za magistrske programe, saj je bila že načrtovana njena ukinitev. Prav tako smo se zavzemali, da se ponudi možnost prijave na obstoječe programe Erasmus Mundus, na katere se sprva ni bilo mogoče prijaviti tretjič. Evropska komisija nam je v zadnjem hipu pojasnila, da se lahko prijavimo, če dokažemo, da se je kakovost našega programa dvignila na višjo raven. Ker se je konzorcij že ukvarjal z izboljšavami programa v okviru povratne zanke kakovosti , smo lahko posredovali dovolj dokazov o razvoju in kakovosti programa. Evropsko agencijo smo tako prepričali in nam je ponovno podelila znamko Erasmus Mundus. Čeprav smo se dejansko borili za znamko, pa je nova shema prinesla tudi veliko štipendij za študente. Program je že uspel pokazati svoj trajnostni značaj in tudi privlačnost na komercialnem trgu. Vendar smo zelo zadovoljni, da smo ponovno pridobili tudi štipendije, da bodo tako tudi dobri študenti, ki so v finančnem smislu šibkejši, imeli priložnost za vpis v naslednjo generacijo Turističnega managementa (EMTM) 2018/19. Čeprav nas Evropska komisija potiska v smer zagotavljanja finančne samostojnosti izobraževalnih programov, te štipendije prinašajo neposredne koristi študentom in ustvarjajo pravičnejši izobraževalni prostor na današnjem svetovnem trgu izobraževanja.

Več vsebin si preberite v letnem poročilu Ekonomske fakultete – Yearly Review 2016/2017.


Image gallery:

Publish your comment: