EF » EFnet » Novice » Zelena zastava je naša. Postali smo Ekošola.

Zelena zastava je naša. Postali smo Ekošola.

26.10.2018

Ekonomska fakulteta je pridobila zeleno zastavo, ki je mednarodni znak za okoljevarstveno delovanje. Pridobitev zelene zastave so sodelavci, študenti in predstavniki Ekošole obeležili s slavnostnim podpisom Ekolistine Ekonomske fakultete in tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je potekal v petek, 26. oktobra 2018, na Ekonomski fakulteti. Vse zbrane je pozdravila dekanja prof. dr. Metka Tekavčič, ki je poudarila, da se Ekonomska fakulteta zaveda pomena trajnostnega razvoja in da je zelo dejavna tudi na tem področju. Poudarila je, da se zelena zastava postavlja ob bok številnim priznanjem, ki jih je fakulteta pridobila v zadnjem času. Dekanja je podala zavezo, da bo vodstvo pregledalo kazalce v strategiji in skušalo konkretno opredeliti cilje tudi glede trajnostnega razvoja v posameznem stebru delovanja Ekonomske fakultete. Moderator Miha Jurečič je na začetku dogodka predstavil ugotovitve magistrskega dela Uroša Kermca, mag. posl. ved, ki je pod mentorstvom prof. dr. Adriane Rejc Buhovac izdelal magistrsko delo z naslovom Predlog strategije okoljskega razvoja in obvladovanja obratovalnih sredstev Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V delu je zapisal nekaj zanimivih ugotovitev:

  1. EF je v letu 2017 glede na ravnanje z odpadki in odpadno vodo, količino porabljenega papirja, porabo energije in vode ter potovalnih navad zaposlenih in študentov povzročila za 22 odstotkov ogljičnega odtisa manj kot leta 2011.
  2. Transport je energijsko najbolj potratno in za okolje najbolj škodljivo področje EF, saj povzroči za kar dve tretjini emisij CO2.
  3. Zaposleni in študenti se zavedajo svojega odnosa do okolja, vendar so študenti bolj pripravljeni spremeniti svoje navade kot zaposleni, saj študenti zmanjšujejo svoj ogljični odtis v primerjavi z zaposlenimi.
  4. Glede na rezultate ankete o potovalnih navadah bi zaposlene k bolj okoljskemu ravnanju najbolj spodbudila možnost uporabe električnega kolesa in ureditev kolesarskih poti, študente pa zagotovljen parkirni prostor, ki bi bil namenjen souporabi ali skupni vožnji. Člane vodstva bi k bolj okoljskemu ravnanju spodbudila možnost uporabe električnega kolesa ali električne polnilnice na parkirišču EF.

Lucija Marovt, koordinatorica programa Ekošola za fakultete, je vsem zbranim čestitala za izjemen uspeh. Izpostavila je, da smo med članicami Univerze v Ljubljani druga fakulteta, ki si je prislužila zastavo s svojim ekološkim delovanjem in namerami za prihodnost. Povedala je, da institucije običajno potrebujejo dve leti, da izpolnijo vseh sedem korakov za osvojitev zelene zastave. Ekonomska fakulteta je bila izjemna tudi pri tem programu, saj je vse zahteve izpolnila že v enem letu. Posebej se je zahvalila vodstvu Ekonomske fakultete, saj brez njegove zaveze program ne bi bil tako uspešen. Še posebej pa je povabila študente, naj še naprej aktivno sodelujejo v programu Ekošola, saj so bili prav oni tisti, ki so ga pripeljali na fakultete. Mag. Nataša Mulec, koordinatorica programa Ekošola na Ekonomski fakulteti, je zaposlenim na kratko predstavila načrte programa v študijskem letu 2018/2019 ter se zahvalila vodstvu za podporo, zaposlenim pa za izjemen odziv in sodelovanje v aktivnostih. Nato je sledil slavnostni podpis ekolistine, ki so jo v imenu vseh zaposlenih, študentov in diplomantov podpisali dekanja prof. dr. Metka Tekavčič, predsednik Študentskega sveta Ekonomske fakultete Rok Smrekar, nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar in mag. Nataša Mulec, koordinatorica programa Ekošola na Ekonomski fakulteti. Slavnostni dogodek se je zaključil s fotografiranjem ob zeleni zastavi in prijetnim druženjem ob dobrotah, ki sestavljajo tradicionalni slovenski zajtrk.

Kaj pomeni biti ekošola? Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostnega okoljskega izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. Program je edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in visokošolskim institucijam za okoljevarstveno delovanje skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Namen programa je razvoj, izvajanje in spremljanje okoljske politike fakultete. Program je usmerjen v dejanja ter omogoča izkustveno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj. Cilj programa je večanje splošne ozaveščenosti o okoljskih aktivnostih med študenti, zaposlenimi in zunanjimi deležniki.

Tudi v študijskem letu 2018/2019 je obseg aktivnosti in dogodkov zelo ambiciozen. V naslednjem letu bomo otvorili Ekokotiček in izvedli okroglo mizo na temo zelo aktualne okoljske problematike. Z velikim pričakovanjem in zrelostjo bomo medse sprejeli nove sodelavke – čebelice. Čebelnjak bomo otvorili ob 2. svetovnem dnevu čebel 20. maja. Za zaposlene, študente in diplomante pa smo pripravili tudi sodelovanje v Ekobralni znački. Letos beremo knjigi Skrivno življenje dreves (Peter Wohlleben) in Give and take (Adam Grant).

Vabljeni k okoljskemu in trajnostnemu ravnanju v vašem vsakdanjem življenju in k podaji predlogov za izboljšave na naši fakulteti. Predloge pošljite na: natasa.mulec@ef.uni-lj.si.


Image gallery:

Publish your comment: