EF » EFnet » EF raziskave » An importance-performance analysis of sustainability factors for long-term strategy planning in Slovenian hotels.

An importance-performance analysis of sustainability factors for long-term strategy planning in Slovenian hotels.

16.01.2014

Ključne besede:

indikatorji spremljanja uspešnosti;
trajnostni razvoj;
trajnostni model merjenja uspešnosti;
hotelska podjetja;

Kratek opis:

Članek predlaga sistem indikatorjev za spremljanje ekonomske, družbene in okoljske uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij v Sloveniji. V članku obravnavamo sedem področij uspešnosti poslovanja, ki so identificirani v treh stebrih trajnostnega razvoja, in to: splošno finančno poslovanje, finančno poslovanje značilno za hotele, učinkovita uporaba resursov, okoljska ozaveščenost, odnosi z lokalno skupnostjo, odnosi s kupci in odnosi z zaposlenimi. Znanstveni doprinos članka je predlog trajnostnega modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij, ki upošteva ne samo ekonomske ampak tudi okoljske in družbene dimenzije poslovanja. Doprinos članka za prakso je širši prikaz poslovanja slovenskih hotelskih podjetij in identificiranje področij na katera bi se slovenski hotelirji morali osredotočati v prihodnje.

KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, DWYER, Larry. An importance-performance analysis of sustainability factors for long-term strategy planning in Slovenian hotels. J. sustain. tour., 2013, vol. 21, no. 3, str. 487-504, doi: 10.1080/09669582.2012.713965. [COBISS.SI-ID 21084390]

Članek lahko v celoti preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: