EF » EFnet » EF raziskave » Moralni pragmatizem kot most med dolžnostjo, koristjo in vrlinami v etičnem odločanju managerjev

Moralni pragmatizem kot most med dolžnostjo, koristjo in vrlinami v etičnem odločanju managerjev

19.06.2020

Ključne besede:
Etično odločanje,
managerji,
moralni pragmatizem,
etika vrlin,
postmodernizem.

Avtorji:

  • mag. Matej Drašček, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
  • prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
  • prof. dr. Dana Mesner Andolšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Namen članka:
Ugotoviti, ali je mogoče razviti model predvidevanja etičnih odločitev managerjev v oziru na etične pristope, ki jih uporabljajo zavedno ali nezavedno.

Ciljna javnost:
Managerji v vseh organizacijah; pooblaščenci za skladnost poslovanja.

 

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
V raziskavi avtorji analizirajo, s katerimi temeljnimi normativnimi etičnimi teorijami (deontološka etika, utilitarizem, etika vrlin) so povezani etični pristopi managerjev, ko se etično odločajo v različnih poslovnih in življenjskih okoliščinah. Identificirajo osebnostne in organizacijske dejavnike, ki vplivajo na izbiro teh etičnih pristopov, ter iščejo model predvidevanja etičnih odločitev managerjev.

Glavne ugotovitve:
Managerji uporabljajo različne etične pristope (utilitarizem, deontologijo in etiko vrlin) v različnih okoliščinah (družinsko vs. poslovno življenje; formalno vs. neformalno etično vodenje; splošne etične dileme). Napovedovalnega modela etičnega odločanja ni moč zgraditi. Na izbiro etičnega pristopa pri odločanju vpliva le nekaj spremenljivk, in to v različnih okoliščinah (npr. pri etičnih odločitvah v poslovanju starost; pri splošnih etičnih dilemah spol, starost, panoga in lastništvo; pri formalnem in neformalnem vodenju delovna doba; pri družinskih odločitvah nobena). Sklepamo, da se poslovna etika nagiba k postmodernistični paradigmi in da je moralni pragmatizem lahko rešitev za bolj etično odločanje.

Uporabna vrednost za podjetja:
Študija bo managerjem v pomoč pri prepoznavanju moralnih vprašanj, dilem in odgovornosti ter pri moralnem razumevanju drugih. Managerje spodbuja k etični refleksiji in branju kakovostne, z etiko povezane literature. E in etično učenje so nujni za izboljšanje—večjo konsistentnost–etičnega odločanja managerjev.

Revija objave:
Journal of Business Ethics

Rangiranje:
IF: 3.796 (2018); Thomson Reuters Journal Citation Reports® Ranking by Category: Business 33/147FT 50 – one of the 50 journals used by the Financial Times in compiling the prestigious Business School research rank

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: