EF » EFnet » EF raziskave » Spodbujanje ustvarjalnosti platformnih delavcev: dilema podajanja povratnih informacij preko digitalnih vmesnikov

Spodbujanje ustvarjalnosti platformnih delavcev: dilema podajanja povratnih informacij preko digitalnih vmesnikov

02.08.2021

Ključne besede:

Ustvarjalnost,
platformno (digitalno) delo,
podajanje povratnih informacij,
ustvarjalna samoučinkovitost,
mojstrska usmerjenost v cilje.

Avtorji:

  • ČERNE, Matej (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta),
  • BUNJAK, Aldijana (Univerza St Gallen),
  • WONG HUMBORSTAD, Sut I (BI Norwegian Business School),
  • FIESELER, Christian (BI Norwegian Business School)

Namen članka:
Platformno delo vedno bolj prispeva k inovativnosti organizacij. Zato je pomembno raziskati, kako lahko spodbujamo ustvarjalnost članov digitalnih skupnosti, ki sodelujejo v inovacijskih procesih preko digitalnih vmesnikov. Malo pa je znanega o pomenu in načinu podajanja povratnih informacij v kontekstu platformnega dela. Raziskava se osredotoča na sovplivanje tipa povratnih informacij, ustvarjalne samoučinkovitosti in usmerjenosti v učenje platformnih delavcev na njihovo ustvarjalno uspešnost.

Ciljna javnost:
Managerji, managerji ustvarjalnosti in inovativnosti, koordinatorji spletnih skupnosti, digitalni (platformni) delavci.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Ustvarjalnost digitalnih (platformnih) delavcev v kontekstu spletnih skupnosti smo z 298-imi sodelujočimi izvedli dvofazno eksperimentalno študijo.

Glavne ugotovitve:
Rezultati so pokazali, da digitalni delavci povratne informacije, podane preko platform (ne glede na to, ali so pozitivne ali negativne), razumejo kot način nadzora in na splošno negativno vplivajo na ustvarjalnost tistih, ki imajo visoko ustvarjalno samoučinkovitost, a nizko raven mojstrske usmerjenosti v cilje. Kadar pa člani spletnih skupnosti z visoko ravnjo ustvarjalne samoučinkovitosti in visoko ravnjo mojstrske usmerjenosti v cilje prejmejo negativne povratne informacije, se bolj potrudijo v naslednjih ustvarjalnih nalogah.

Uporabna vrednost za podjetja:
Naše ugotovitve managerje in koordinatorje spletnih platform opremijo z informacijami glede vzpostavljanja inovacijskih procesov in konteksta podajanja povratnih informacij na le-te na način, da omogoča izražanje lastne zmožnosti digitalnih delavcev in hkrati spodbuja njihovo pripravljenost učenja in razvijanja.

Revija objave:
International journal of electronic commerce

Rangiranje:
JCR 2020 IF: 4,300

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: