EF » EFnet » EF raziskave » Kako pomembne so zaznavane ovire in spodbujevalci v primerjavi z drugimi kontekstualnimi dejavniki za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti: empirična raziskava v majhnih in srednjih podjetjih v predelovalni dejavnosti

Kako pomembne so zaznavane ovire in spodbujevalci v primerjavi z drugimi kontekstualnimi dejavniki za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti: empirična raziskava v majhnih in srednjih podjetjih v predelovalni dejavnosti

15.10.2021

Ključne besede:

Ukrepi energetske učinkovitosti,
ovire,
spodbujevalci,
MSP,
proizvodnja,
modeli diskretne izbire.

Avtorji:

  • dr. Nevenka Hrovatin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Enrico Cagno, Politecnico di Milano, Department of Management, Economics and Industrial Engineering;
  • dr. Janez Dolšak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • dr. Jelena Zorić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka
Preučiti dejavnike izvedbe energetsko učinkovitih ukrepov v majhnih in srednjih podjetjih (MSP) v predelovalni dejavnosti v Sloveniji  s poudarkom na vlogi dejanskih dejavnikov v primerjavi z zaznavanimi (ocenami podjetij o njihovem vplivu).

Ciljna javnost:
Snovalci energetske politike, menedžerji v MSP.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Industrijska energetska učinkovitost je ključnega pomena za trajnostni razvoj in industrijsko konkurenčnost. Analize kažejo, da so izboljšave energetske učinkovitosti kot posledica energetsko učinkovitih ukrepov v MSP razmeroma skromne. Članek želi z istočasno preučitvijo pomembnosti mnogih skupin zaznanih ovir in spodbujevalcev ter številnih drugih objektivno merljivih kontekstualnih dejavnikov zapolniti opaženo vrzel v ekonometričnih študijah o vplivu teh dejavnikov na energetsko učinkovite investicije.

Glavne ugotovitve:
Članek z analizo reprezentativnega vzorca 220 slovenskih MSP v predelovani dejavnosti, ki predstavljajo 10 % vseh, na podlagi ekonometrične analize ugotavlja, da so ključni ekonomski spodbujevalci za pretekle naložbe v energetsko učinkovite ukrepe znižanje stroškov, za prihodnje naložbe pa ocenjene možnosti za prihranke energije. Po drugi strani pa omejena finančna sredstva v bolj zadolženih podjetjih te odločitve zavirajo. Zanimivo je, da imajo dejavniki, povezani z energetsko učinkovitostjo, pomembnejšo vlogo kot druge ovire in spodbujevalci povezani s samoevalvacijo podjetja. Pomen, ki ga podjetja pripisujejo energetski učinkovitosti, izvajanje programov ozaveščanja o energetski učinkovitosti za zaposlene v podjetjih in pridobivanje informacij z zunanjimi nasveti ali energetskimi pregledi, so vsi spodbujevalni dejavniki preteklih naložb podjetij. Energetsko intenzivna in inovativna podjetja, ki se bolj zavedajo pomena energetske učinkovitosti, in podjetja, ki so v preteklosti izvajala energetsko učinkovite naložbe, bodo predvidoma tudi v prihodnosti bolj nagnjena k sprejemanju energetsko učinkovitih ukrepov, kar potrjuje tudi kontinuiteto izvajanja teh naložb, opaženo v drugih študijah.

Uporabna vrednost za podjetja:
Uporabna vrednost za oblikovalce politik in podjetja je v širjenju ozaveščenosti o energetski učinkovitosti med menedžerji in zaposlenimi, krepitvi kompetenc in zagotavljanju informacij o možnostih za izboljšanje energetske učinkovitosti ter o razpoložljivosti javnih in zasebnih sredstev, kar bo pripomoglo k zapolnitvi vrzeli v energetski učinkovitosti. Spodbujati je potrebno neformalno povezovanje podjetij v mreže ter tudi oblikovanje formalnih povezav na podlagi prostovoljnih dogovorov (voluntary agreement scheme) , saj ti omogočajo izkoriščanje vgrajenega socialnega kapitala v omrežjih in emocionalnega pristopa, ki temelji na vrednotah, hkrati pa zagotavljajo platformo za primerjavo in izmenjavo najboljših praks v heterogeni skupini MSP.

Revija objave:
Journal of Cleaner Production, 2021, vol. 323, 129123

Rangiranje:
JCR SSCI, IF 9.297

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: