EF » EFnet » EFnews » INTERVJU: Ksenija Butenko Černe

INTERVJU: Ksenija Butenko Černe

17.12.2014

Ksenija Butenko Černe se je zaposlila v družbi Lek , d. d. leta 1994, za članico uprave družbe pa jo je nadzorni svet imenoval leta 2005. Ko je Lek postal član poslovne skupine Novartis/Sandoz in je bila v okviru Sandoza oblikovana tudi pravna funkcija, je prevzela odgovornost za globalno pravno podporo na področju Srednje in Vzhodne Evrope, v začetku leta 2005 pa so jo imenovali za vodilno pravno svetovalko Sandoza za področje Srednje in Vzhodne Evrope. Novembra je bila gostja prvega Popoldneva za korporativno integriteto v poslovni praksi, ki ga je organizirala Ekonomska fakulteta. Z okrog 70 udeleženci dogodka je na primeru družbe Lek in vseh Novartisovih divizij v Sloveniji  delila svoje bogato znanje in izkušnje o tem, kako zgraditi in razvijati učinkovit sistem skladnosti poslovanja v podjetju.

1. Število podjetij, ki so uspešno vzpostavila sistem korporativne integritete, se v današnjem času povečuje. Le-ta so večinoma mednarodna. V čem izstopajo ta podjetja in kako prepričati druga podjetja, tudi domača, da postanejo ambasadorji korporativne integritete tudi v praksi? 

Ko se podjetje oz. vodstvo v podjetju zave, da je korporativna integriteta edina prava pot za trajnostni razvoj podjetja in za dolgoročno poslovno uspešnost, za zadovoljstvo zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev, je to prvi korak na poti, da postane ambasador korporativne integritete tudi v praksi.

 2. Katere naj bi bile po Vašem mnenju bistvene smernice  korporativne integritete in kdaj  je družba Lek vzpostavila sistem korporativne integritete?

Pomembno je, da je v podjetju vzpostavljen celoten sistem, ki gradi korporativno integriteto in organizacijsko kulturo, ki temelji na etičnem delovanju vseh sodelavk in sodelavcev. Zavedati se moramo, da poslovanje z integriteto ni le narediti tisto, kar je pravilno in zakonsko skladno, ampak tudi tisto, kar je prav in etično. To je delovanje, ki presega osnovne zahteve skladnosti, to pa utrjuje poslovno kulturo integritete, upravljanje rizikov, ugled podjetja in spodbuja ter zagotavlja konkurenčno prednost. Verjamemo, da odgovornost pospešuje inovativnost.

Kot del Novartisa smo že leta 2003 v svojo interno regulativo povzeli Novartisov Kodeks ravnanj ter leto za tem v okviru pravnih zadev vzpostavili funkcijo skladnosti in imenovali t. i. Chief Compliance Officer oz. skrbnico za skladnost ravnanj. Leta 2005 je postalo področje pravnih zadev in  zagotavljanja skladnosti  eno od področij  v okviru uprave Leka. Z imenovanjem vodje skladnosti in  integritete vseh Novartisovih divizij v Sloveniji leta 2011  se področje vodi in izvajanje aktivnosti usklajuje  na nivoju države, in sicer enotno za vse Novartisove divizije.

3. Vzpostavitev korporativne integritete prinaša veliko dobrega, in sicer tako zaposlenim kot tudi  samemu podjetju,  npr. povečanje produktivnosti, krepitev etičnega delovanja, kar posledično vpliva tudi na finančno uspešnost podjetja. Na kakšen način kot farmacevtsko podjetje  vključujete svoje zaposlene in ostale deležnike k uresničevanju ciljev korporativne integritete?

Skladnost z Novartisovimi vrednotami in standardi je osebna odgovornost  vsakega sodelavca – in ne more biti delegirana. Odgovorno odločanje je zagotovljeno s kulturo integritete, ki temelji na etičnem vodenju, in z  vključitvijo etičnih elementov v procese sprejemanja odločitev.

Področje upravljanja integritete in skladnosti v skupini Novartis zagotavlja učinkovit program integritete in skladnosti, ki podpira vodstvo pri vzpostavitvi, vključitvi in uveljavljanju standardov integritete. Poteka v treh korakih: vzpostavitev sistema, vključitev v sistem in uveljavljanje.

Pri vzpostavitvi sistema smo v Novartisu določili  interne  standarde s Kodeksom ravnanja in z raznimi, iz Kodeksa izhajajočimi politikami ter smernicami, ki urejajo posamezna področja našega etičnega poslovanja. Na stopnji vključevanja v sistem je to spodbujanje vodenja z zgledom, seznanjanje sodelavcev z načeli delovanja z integriteto ter določanje ciljev v skladu z zastavljenimi standardi in vrednotami. Pri uveljavljanju  preverjamo skladnost s standardi in s sistemi internih kontrol, ustrezno upravljamo poročila o kršitvah ter spremljamo celovito izvajanje programa integritete in skladnosti.

Naš odnos do življenja, družine in prijateljev, do dela in sodelavcev v veliki meri določajo naše osebnostne lastnosti. Kultura, ki jo gradimo v delovnem okolju, in izobraževanja, ki jih izvajamo,  pomagajo ta naš odnos utrditi in nas dodatno usmerjati.  Veliko energije zato vlagamo tudi v izobraževanja o skladnosti, saj predstavljajo odlično priložnost, da sodelavcem z različnimi konkretnimi primeri prikažemo, katera ravnanja so neskladna, kako se pravilno in pravočasno odzovemo in kako lahko preprečimo ravnanja, ki bi lahko omajala ugled naše družbe ali posameznikov. Pri tem želimo, da zaposleni vedo, da se lahko vedno obrnejo na nas, na skrbnike za skladnost, in sicer s kakršnimikoli vprašanji ali dvomi. S tem, ko bomo znali pravilno zaznavati dogajanje okoli sebe in delovati preventivno, bomo naredili ključni korak na poti skladnega ravnanja.

4. Kako je sistem korporativne integritete družbe Lek skladen s sistemom poslovne skupine Novartis, v okviru katere delujete kot član Sandoza? Ali se kdaj pojavljajo tudi morebitna odstopanja?

Novartis posveča vse večjo pozornost skladnosti poslovanja in delovanju z integriteto in kot del Novartisa ta prizadevanja krepimo tudi v Sloveniji. Farmacevtska industrija je namreč na tem področju še posebej izpostavljena, je stalno pod drobnogledom številnih inšpekcij in tudi družbe kot celote. Prepričani smo, da so integriteta in vrednote ključno gonilo uspešnega poslovanja. Vrednote našega podjetja temeljijo na močni zavezanosti etičnemu poslovnemu delovanju. Pri tem kot del Novartisa v popolnosti sledimo smernicam in politikam na ravni skupine Novartis in če standardi in principi Novartisa presegajo zakonske zahteve po skladnosti, v celoti sledimo Novartisovim še strožjim pravilom. Osnovno načelo naše družbe in vseh zaposlenih je kontinuirano etično delovanje, ki zagotavlja kulturo integritete z ničelno toleranco do kakršnihkoli neskladnih ravnanj.

Marina Ristić, EFnews

efnewskvadrat


Related news

Publish your comment: