EF » EFnet » Napovedujemo » Prvi seminar 1. sezone 2017/2018: Kavzalnost v ekonometriji in metode “program evaluation”

Prvi seminar 1. sezone 2017/2018: Kavzalnost v ekonometriji in metode “program evaluation”

18.10.2017

Bralni seminar

Ekonometrične, statistične in matematične metode v ekonomiji in družboslovnih vedah – zgodovina, teorija, uporaba in kritična razmišljanja
19.10. 2017 ob 16:30 v sejni sobi Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER)

Predavatelj: izr. prof. dr. Anže Burger (Fakulteta za družbene vede)

Organizator: Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP)

Koordinator seminarja: doc. dr. Andrej Srakar

Ekonometrične in matematične metode so že dolga desetletja osnovni metodološki okvir raziskovanja na področju ekonomije. V zadnjih desetletjih pa se je pojavilo nekaj dvomov v takšen način »pogleda na svet«. Na eni strani je sedanja gospodarska kriza poleg dvomov v kapitalistični sistem kot edini možen in zveličaven način družbene ureditve prinesla tudi dvome v modele, ki so jih ekonomisti uporabljali pred krizo (govorimo predvsem o velikih matematičnih orodjih, kot so modeli splošnega ravnovesja, denimo DSGE in RBC modeli). Na drugi strani je sedanja razprava o replikacijah spoznanj v znanosti prinesla tudi dvome v rezultate nekaterih vodilnih ekonomskih člankov, zlasti je znan »hoax« glede članka Reinhartove in Rogoffa o negativnem vplivu javne zadolženosti na gospodarsko rast držav ter nedavni članek o »mathiness« Paula Romerja.

Po drugi strani pa mnogi govorijo o sodobni družbi kot družbi znanja in družbi podatkov, informacij. S prihodom t.i. masivnih podatkov (angl. big data) se je še povečalo govorjenje, da bo statistika osrednje določilo raziskovanja v preteklosti, nekaj, pred čemer nobeno raziskovanje ne bo več imuno. Tudi v ekonomiji velikokrat govorimo o empiričnem obratu oz. obratu k podatkom, s čimer označujemo dejstvo, da je osnovna zahteva pred raziskovalci s področja ekonomije, ki danes želijo objaviti članek v kakšni bolje kotirajoči ekonomski reviji, uporaba naprednih ekonometričnih metod in empirične analize pri raziskovanju.

Iz vseh teh vidikov menimo, da je seminar, kjer bi predvsem študentje ekonomije, pa tudi drugih znanosti in ved (matematike, fizike, naravoslovnih in tehniških ved, statistike, medicinskih ved, sociologije, psihologije ter vseh drugih področij družboslovja in humanistike) dobili prostor za poglabljanje znanja na tem področju in kritične pogovore zelo dobrodošel, če ne skorajda nujen. Na njem bomo redno, dvotedensko obravnavali najpomembnejše članke iz zgodovine ekonometrije in statistike, teorije teh metod, najbolj znane in najboljše uporabe teh metod v ekonomski analizi, novejše metode in spoznanja, kot so različna nova orodja multivariatne analize, analize big data in visoko-dimenzionalnih podatkov, analiza socialnih omrežij, novosti v modelih splošnega ravnovesja in njihovih kritikah, uporaba »teoretskih« matematičnih modelov, kot so modeli principala in agenta in drugi modeli, ter različne druge aplikacije matematičnih, statističnih, mikro- in makro-ekonometričnih orodij. Prav tako bomo skušali nekaj več prostora nameniti najbolj znanim kritikam uporabe matematičnih, statističnih in ekonometričnih orodij in skušali kritike osvetliti z različnih vidikov.

Seminar bo potekal na rednih dvotedenskih večernih srečanjih, predavatelji pa se bodo določali sprotno, v odvisnosti od obravnavane tematike. Obravnavana besedila bodo predhodno dostopna na spletni strani seminarja za njegove udeležence.

http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/econometric-seminar.html


Publish your comment:


Twitter: efljubljana