EF » EFnet » EF raziskave » Skrivanje za masko? Kulturna inteligentnost, skrivanje znanja, posameznikova in timska ustvarjalnost

Skrivanje za masko? Kulturna inteligentnost, skrivanje znanja, posameznikova in timska ustvarjalnost

27.10.2017

Ključne besede:

Taktike vplivanja vodij,
odprtost zaposlenih,
inovativnost podjetja,
večstopenjska analiza

Avtorji: 

Namen članka:
Navkljub pomembnosti vodenja, zaposlenih in njihovih družbenih interakcij v okviru procesa odprtega inoviranja obstaja malo raziskovanja vpliva in povezanosti različnih ravni znotraj organizacij v navezavi na odprte inovacije. Namen članka je raziskati vpliv taktik vplivanja vodij in odprtosti zaposlenih do drugih na inovacijsko uspešnost na ravni posameznikov in timov.

Ciljna javnost:
Mala in srednje velika podjetja, vodje timov ali nadrejeni, zadolženi za inovacijske procese v organizacijah.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
Predmet raziskave je vpliv taktik vplivanja vodij in odprtosti zaposlenih do drugih na inovacijsko uspešnost na ravni posameznikov in timov. Na ta način se raziskovanje odmakne od tradicionalnega pojmovanja odprtega inoviranja na ravni organizacij na raven posameznikov in timov ter s tem odpira poti do preučevanja širšega nabora dejavnikov, ki vplivajo na inovacijske procese. S tem dodajamo k obstoječi struji literature s področja človeške plati odprtega inoviranja z opredelitvijo vpliva taktik vplivanja vodenja in vedenj zaposlenih na več ravneh.

Glavne ugotovitve:
Kljub velikemu pomenu taktik vplivanja vodij, odprtosti zaposlenih in njihovih družbenih interakcij v inovacijskem procesu v znanstveni literaturi (vezani na odprte inovacije) primanjkuje dokazov o vplivu in povezanosti različnih ravni sodelovanja. Cilj te študije je raziskati vpliv taktik vplivanja vodij in odprtosti zaposlenih do drugih sodelavcev v inovacijskem procesu na ravni posameznika in skupine. Z uporabo večnivojske analize na vzorcu 85 zaposlenih in njihovih 15 neposrednih nadzornikov/vodij ekip smo ugotovili, da koalicije odprtih inovacij voditeljev pozitivno vplivajo na razmerje med odprtostjo zaposlenih do drugih in inovativnostjo na individualni ravni vedenjem posameznika in tudi z zmerno povezavo med tema dvema konstruktoma. Poleg tega je spremenljivka koalicij odprtih inovacij voditeljev pozitivno povezana z obsegom inovacij na ravni skupine in s fazo izvajanja inovacij na ravni ekipe.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Z raziskavo smo prikazali pomen taktik vplivanja vodij (v obliki koalicij odprtih inovacij) na inovativnost na individualni, kot tudi timski ravni. Vodje lahko uporabijo različne taktike vplivanja, kot na primer:  omenijo imena ostalih ljudi, ki podpirajo nek predlog, ko zaposlene vprašajo za podporo le-temu; pripravijo ostale, da razložijo, zakaj podpirajo nek predlog, za katerega želijo tudi vašo podporo; vzamejo še koga zraven pri sestankovanju z zaposlenimi glede podpiranja nekega predloga; nekoga, ki ga zaposleni spoštujejo, prosijo naj vpliva na zaposlene glede podpiranja nekega predloga. Ob tem študija prikaže kako zanimanje zaposlenih do drugih povečujejo njihovo inovacijsko vedenje. To lahko vodje dosežejo s spodbujanjem zaposlenih, da pomagajo drugim delati dobro, iščejo priložnosti za druge in ohranjajo zanimanje za interese drugih. Z ustanovitvijo medsebojno odvisnih odnosov so tudi rezultati vzajemni (v primerjavi z nižjo koristjo v primeru le lastnega interesa). Rezultati raziskave kažejo, da bi morali voditelji posvetiti dodatno pozornost oblikovanju koalicijskih taktik in ustvarjanju medsebojno povezanih nalog, ki spodbujajo interakcijo in sodelovanje zaposlenih.

Revija objave:

R&D management, Online Version 21 September 2017

Rangiranje:

Impact Factor: 2.444 ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 48/121 (Business); 65/194 (Management)

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: