EF » EFnet » EF raziskave » Stroškovni atribut v eksperimentih diskretne izbire v zdravstvu: zgolj dodajanje novega atributa ali sprožilec sprememb v izraženih preferencah?

Stroškovni atribut v eksperimentih diskretne izbire v zdravstvu: zgolj dodajanje novega atributa ali sprožilec sprememb v izraženih preferencah?

11.05.2018

Ključne besede:

eksperimenti diskretne izbire,
stroškovni atribut,
možnost izvzetja

Avtorji:

  • Ivan Sever, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia
  • Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Dr. Eva Klarić Sever, University of Zagreb, School of Dental Medicine

Namen članka:

Prispevek proučuje učinke vključitve možnosti izvzetja (v obliki alternative nadomestnega ponudnika storitve) in stroškovnega atributa na elicitirano strukturo preferenc in nepojasnjeno varianco v eksperimentih diskretne izbire, ki vrednotijo preference zagotavljanja zobozdravstvenih storitev.

Ciljna javnost:

Raziskovalci, ki se ukvarjajo z vrednotenjem zdravstvenih storitev ter odločevalci, ki se ukvarjajo z razvojem zdravstvenih programov in zagotavljanjem specifičnih zdravstvenih storitev.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:

Proučevanje preferenc pacientov in pripravljenosti na plačilo za atribute zobozdravstvene oskrbe

Glavne ugotovitve:

Nevključitev možnosti izvzetja, tj. zasebnega zobozdravstvenega ponudnika kot nadomestne oskrbe, ni statistično značilno vplivala na preference ponudbe zobozdravstvene oskrbe in nepojasnjeno varianco. Ko je bil stroškovni atribut dodan izbirnim nizom, je vrstni red atributov ostal enak, preference pa se v splošnem niso bistveno razlikovale. Vendar pa anketiranci niso bili zelo konsistentni glede svojih preferenc za vse atribute. Vključitev dodatnega stroškovnega atributa je statistično značilno povečala nepojasnjeno varianco, kar kaže, da so bili anketiranci manj prepričani o svojih preferencah po posameznih alternativah. To bi bilo najbolje pojasniti z večjim kognitivnim bremenom dodajanja atributa v nalogo izbire. Ugotovitve kažejo, da vključitev stroškovnega atributa vsaj v podobnih okoliščinah ne vpliva bistveno na preference glede ostalih atributov.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:

Naše ugotovitve krepijo zaupanje tako raziskovalcev kot oblikovalcev politik v rezultate modelov diskretne izbire, osredotočenih na ocenjevanje vrednosti pripravljenosti na plačilo za atribute zdravstvenega varstva. Naše ugotovitve kažejo, da vključitev stroškovnega atributa v eksperimente diskretne izbire ne vpliva na veljavnost preferenc drugih atributov. Ta učinek se ne razlikuje od pričakovanega učinka vključitve kateregakoli drugega atributa izbire, zato vpliv stroškovnega atributa morda ni tako pomemben, kot so sklepale nekatere prejšnje študije. Poleg tega je bila namesto, da bi sledili standardni praksi in uporabili “status quo” alternativo kot možnost izbire, anketirancem ponujena posebna “nadomestna” alternativa, tj. možnost, da se javna zobozdravstvena oskrba nadomesti z zasebno zobozdravstveno oskrbo. Vključitev takšne možnosti v eksperimente diskretne izbire omogoča razmišljanje o morebitnih substitucijskih učinkih, zato je izbira naloga bolj realistična in bolje odraža dejanske razmere na trgu. Ocenjevanje vedenjskih odzivov bolnikov priskrbi pomembne informacije upravljavcem zdravstvenih storitev pri načrtovanju sprememb pri izvajanju zdravstvene oskrbe.

Revija objave:

Journal of Choice Modelling

Rangiranje:

JCR SSCI 2016 IF 1,162 (Q2)

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

 


Related news

Publish your comment: