EF » EFnet » EF raziskave » Razvoj poslovnih modelov: bibliometrična analiza

Razvoj poslovnih modelov: bibliometrična analiza

16.07.2021

Ključne besede:

Poslovni model,
bibliometrika,
historiografija.

Avtorji:

  • Marko Budler, University of Ljubljana, School of Economics;
  • Peter Trkman, University of Ljubljana, School of Economics;
  • Ivan Zupic, Institute of Management Studies, Goldsmiths, University of London.

Namen članka:
Celovita analiza zgodovine, identifikacija ključnih področij in smernice za prihodnji razvoj poslovnih modelov.

Ciljna javnost:
Raziskovalci in strokovnjaki na področju poslovne informatike, strateškega managementa in vodenja.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Preučiti nastanek poslovnih modelov in identificirati smeri, ki so vplivale nanj. Analizirati ključna področja poslovnih modelov po posameznih časovnih obdobjih. Predlagati smernice za prihodnji razvoj poslovnih modelov v času hitrih sprememb, predvsem Industrije 4.0, trajnostnega razvoja, oskrbovalnih verig in digitalne preobrazbe.

Glavne ugotovitve:

Področje poslovnih modelov se je razvilo iz treh disciplin: strateškega managementa, podjetništva in inovacijskega managementa. Poslovni model je uveljavljena analizna enota v praksi, med strokovnjaki in raziskovalci, uveljavila se je kot »arhitektura«, ki opisuje delovanje organizacij in omrežij organizacij. Poslovni modeli se razvijajo sočasno z novimi področji, med katerimi so Industrija 4.0, trajnost in omrežja (organizacij). S historiografsko analizo prikažemo časovni razvoj (in najvplivnejše avtorje) na področju poslovnih modelov od zametkov z razvojem e-poslovanja do razvoja sodobnih trendov in področij.

Uporabna vrednost za podjetja:
Boljše razumevanje nastanka poslovnega modela, njegovo vrednost pri procesu inoviranja, ustvarjanja vrednosti in prenosa vrednosti do uporabnika. Pojasnjuje, katera področja so pomembno vplivala na razvoj poslovnih modelov in katera področja pomembno vplivajo na spremembe pri poslovnih modelov. Študija pomaga predstavnikom iz prakse bolj primerno uporabo koncepta »poslovni model« pri uvajanju digitalne preobrazbe in prelomnih inovacij.

Revija objave:
Journal of business research, ISSN0148-2963. Oct. 2021, vol. 135, str. 480-495, doi:10.1016/j.jbusres.2021.06.045

Rangiranje:
[JCR, SNIP]kategorija: 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP, AJG3, IF: 7,55 (2020), Q1.

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: